Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o nieorganiczonych przetargach

O G Ł O S Z E N I E
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Rynku nr 3 ogłasza:
1. pierwszy n i e o g r a n i c z o n y   p r z e t a r g   u s t n y na sprzedaż pomieszczenia strychu o powierzchni 62,20m² w budynku nr 3 wraz z udziałem wynoszącym 1147/10000 w części wspólnej stanowiącej grunt – działkę nr 568/2 i działkę nr 568/8 o łącznej powierzchni 0,0347 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Stanowi współwłasność Gminy Niemodlin (w udziale 3593/10000) i osób fizycznych (w łącznym udziale 6407/10000).
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00092944/5
Strych nr 1 będący przedmiotem zbycia znajduje się na trzeciej kondygnacji budynku Rynek nr 3 o powierzchni 62,20m². Dach nad strychem dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Strych stanowi jedno pomieszczenie.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15.017,00 zł.
2. pierwszy n i e o g r a n i c z o n y    p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż pomieszczenia strychu o powierzchni 70,70 m² w budynku nr 3 wraz z udziałem wynoszącym 1304/10000 w części wspólnej stanowiącej grunt – działkę nr 568/2
i działkę nr 568/8 o łącznej powierzchni 0,0347 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Stanowi współwłasność Gminy Niemodlin (w udziale 3593/10000) i osób fizycznych (w łącznym udziale 6407/10000).
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00092944/5
Strych nr 2 będący przedmiotem zbycia znajduje się na drugiej kondygnacji budynku Rynek nr 3 o powierzchni 70,70m². Dach nad strychem jednospadowy kryty deskami i papą. Strych stanowi jedno pomieszczenie.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10.668,00 zł.
Nieruchomość obejmująca działki nr:568/2 i 568/8 położona w Niemodlinie przy Rynku zabudowana jest budynkiem nr 3. Jest to budynek usytuowany w zabudowie zwartej. Jest to obiekt o dwóch kondygnacjach naziemnych z poddaszem i podpiwniczeniem. Technologia wykonania tradycyjna. Ściany budynku murowane z cegły pełnej. Strop nad piwnicą, I i II piętrem betonowy. Więźba dachowa drewniana, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Klatka schodowa betonowa. Stolarka okienna i drzwiowa typowa. Do budynku głównego przylega budynek jednokondygnacyjny posiadający dach jednospadowy kryty deskowaniem i papą. Budynek znajduje się w rejestrze zabytków pod nr 1320/66.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Niemodlina nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową rodzinną lub zbiorową z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.
Przedmiotowe pomieszczenia strychu nie spełniają wymogu samodzielności w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Nabywcy przed przystąpieniem do czynności związanych z adaptacją strychów zobowiązani są do wykonania standartowych czynności związanych z procesem projektowania i uzyskania stosownych pozwoleń. Adaptacja wymaga uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego.
Nabywcy ponoszą wszelkie koszty związane z adaptacją, w tym koszty projektów, przyłączy i dokumentacji, a ponadto zorganizują prace budowlane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców nieruchomości, a także naprawią wszelkie ewentualne szkody związane z prowadzoną adaptacją.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium:
dot. poz. 1 – 1.500,00 zł (sł.jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
dot. poz. 2 – 1.000,00 zł (sł.jeden tysiąc złotych 00/100)
Wadium należy wpłacić na konto bankowe Współnoty Mieszkaniowej przy Rynku nr 3 nr 94 8890 0001 0001 8917 2000 0001 (prowadzone przez Bank Spółdzielczy Namysłów oddział w Niemodlinie) w terminie do 16 maja 2013r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowych strychów mogą je oglądać w dni robocze w godz. 8.00 -15.00 po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się pod numerem 602719354.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2013r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 10.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia przedwstępnej umowy. Przyrzeczona sprzedaż zostanie sfinalizowana po dokonaniu adaptacji pomieszczenia strychowego na cele mieszkalne, uzyskaniu zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego oraz innych niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki do aktu notarialnego (np. wypisy z ewidencji gruntów). Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne zarówno umowy przedwstępnej jak i umowy sprzedaży nieruchomości oraz koszty sądowe, które określi notariusz (m. in. związane ze zmianą wysokości udziałów w nieruchomości i wpisem prawa własności przy zawieraniu umowy sprzedaży na odrębną własność lokali mieszkalnych - mających powstać w wyniku adaptacji przedmiotowych pomieszczeń strychowych).
Wpłacone wadium zostanie:
· zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
· zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu (niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od odwołania lub zamknięcia przetargu).
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży
w terminie ustalonym przez Wspólnotę Mieszkaniową przy Rynku 3 w Niemodlinie i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.
Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku nr 3 w Niemodlinie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.