Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Ławników 2023

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Opolu i Sądzie Okręgowym w Opolu, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Miejskiej w Niemodlinie z informacją o ustaleniu przez Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu liczby wyboru przez Radę Miejską w Niemodlinie ławników na kadencję 2024 – 2027, tj.:

- wyboru 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu.

ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

KTO MOŻE KANDYDOWAĆ NA ŁAWNIKA:

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2023 r. poz. 217 ze zm.) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest  zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

KTO NIE MOŻE KANDYDOWAĆ NA ŁAWNIKA:

 Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Niemodlinie:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej.    

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłaszania kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach od 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenieinną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Natomiast do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście).

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenia należy przesłać do Rady Miejskiej w Niemodlinie na adres Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin) lub złożyć w Biurze Rady Miejskiej w siedzibie Urzędu (III piętro, pok. nr 63) w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Niemodlinie po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerami tel.:  77 4606295 wewn. 209 oraz wewn. 213

OPŁATY:

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

WYBORY:

Ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu wybierze Rada Miejska w Niemodlinie  najpóźniej  w październiku 2023 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PDFWzór karty zgłoszenia.pdf (397,53KB)
 

PDFWzór oświadczenia składanego przez kandydata rodzic.pdf (169,74KB)
 

PDFWzór oświadczenia składanego przez kandydata przestępstwo.pdf (169,43KB)
 

PDFLista osób zgłaszających kandydata.pdf (575,88KB)

DOCKlauzula informacyjna RODO.doc (41,50KB)
 

Dokumenty te są również dostępne w Biurze Rady Miejskiej w Niemodlinie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (III piętro, pok. nr 63) w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Niemodlina

/-/ Dorota Koncewicz